English | nl

Geschiedenis

vangogh-ballon

De het­elucht­bal­lon werd op 4 juni 1783 door Joseph en Jacques Mont­golfier uit­gevon­den. Hun bal­lon was van doek gemaakt en gevo­erd met wit papier. Het papier was bestreken met aluin als brandw­erende laag en het werd bijeenge­houden met ongeveer 2000 knopen. De bal­lon was onbe­mand en over­brugde een afs­tand van 2 km.

Op 19 sep­tem­ber 1783 lieten de broers de eerste bal­lon met pas­sagiers opsti­j­gen. De vaart van een schaap, een haan en een eend vertrok vanuit Ver­sailles en duurde 8 minuten. De bal­lon, beplakt met behang, bereikte een max­i­male hoogte van 500 meter en vloog 3,5 km ver. Het voors­tel om een koe op te laten sti­j­gen, zodat er nog vlees zou zijn als de „machine” te plet­ter viel, haalde het niet.

Op 21 novem­ber 1783 maak­ten voor het eerst in de geschiede­nis twee mensen een luchtreis, namelijk Jean-​François Pilâtre de Rozier en François Lau­rent d’Arlandes (de markies van Arlan­des). Het vaar­tuig bereikte een hoogte van 90 meter. Na 25 minuten landde de bal­lon veilig 8 km verderop. Op 1 decem­ber 1783 steeg de eerste water­stof­bal­lon op. Jacques Charles was de uitvin­der en een van de pas­sagiers. Twee jaar later, op 7 jan­u­ari 1785 staken de Frans­man Jean-​Pierre Blan­chard en de Amerikaan John Jef­fries het Kanaal over. Nicolas-​Jacques Conté stelde voor de bal­lons aan te wen­den voor oor­logs­doelein­den en kreeg in 1793 toestem­ming een insti­tuut op te richten in Meudon.

Op 19 maart 1784 berichtte de Groninger Courant dat Jan Mod­der­man samen met Ger­rit van Olst in Gronin­gen een bal­lon­va­art geor­gan­iseerd had. Vanaf een van de scheep­swer­ven van de gebroed­ers Mod­der­man werd een zelfge­maakte papieren het­elucht­bal­lon met daaraan een vogel in een kooi opge­laten om 15 kilo­me­ter verderop in het Drentse Bunne weer te lan­den. Jan Mod­der­man was daarmee de eerste Ned­er­lan­der die met suc­ces een het­elucht­bal­lon liet opstijgen.

Daarna vol­gde een ges­laagde bal­lon­va­art in Ams­ter­dam op 25 maart 1784 langs de Ams­tel. De bal­lon was rood-​wit-​blauw gek­leurd. De exper­i­menten zijn her­haald in Lei­den en op 14 mei in Leeuwar­den. De bal­lon werd door een troep jon­gens met stokken aangevallen en geheel ges­loopt en vernield. Een mis­lukte bal­lon­va­art op 20 juli 1785 bij de Utrechtse poort lei­dde tot een rel. De menigte begon met ste­nen en dak­pan­nen te gooien naar de ini­ti­atiefne­mer, die in een kroeg een goed heenkomen zocht.

De eerste bemande bal­lon­va­art in Den Haag vond plaats op 12 juli 1785, uit­gevo­erd door Blan­chard vanuit paleis Noordeinde. Bij de land­ing nabij Zeven­huizen werd de bal­lon door woe­dende boeren kapot geprikt. De eerste bal­lon­va­art in Ned­er­land door een Ned­er­lan­der vond plaats op 29 sep­tem­ber 1804 door de Haar­lemse fab­rikant en instru­ment­maker Abra­ham Hop­man. Zijn aan­vanke­lijke mis­lukte poging leverde hem de bij­naam Abra­ham Fop­man op.

In 1870 kwam, per ongeluk, de eerste bal­lon postvlucht aan in Ned­er­land, nabij het plaat­sje Castelré landde de Franse bal­lon l’Archimedes met post uit het omsin­gelde Par­ijs (De Frans-​Duitse oor­log). Dit feit wordt her­dacht met een mon­u­ment in Castelré en een gevel­steen in het stad­huis van Baarle-​Nassau.

Op 11 augus­tus 1978 werd de Atlantis­che Oceaan in 6 dagen per het­elucht­bal­lon overgesto­ken. Gedurende deze tijd werd een afs­tand van 5000 km afgelegd.

Con­tact

Vin­cent van Gogh Ballon

E: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

M: +31 513 417503 /​+31 653409842

W: www​.van​gogh​-bal​lon​.nl